Než začnete používat tyto stránky, seznamte se, prosím, pečlivě s těmito Pravidly.

I. článek – obecná ustanovení

Platformou www.mujalfred.cz pro účely těchto podmínek se rozumí internetové stránky společnosti Omnicom Media Group, s.r.o., Lomnického 1705 / 9, 140 00 Praha 4, IČ: 27566242, DIČ: CZ27566242 (dále jen „provozovatel“), zapsaná v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 114461. Vlastníkem a provozovatelem platformy www.mujalfred.cz (dále jen “platforma”) je společnost Omnicom Media Group, s.r.o., Lomnického 1705 / 9, 140 00 Praha 4, IČ: 27566242, DIČ: CZ27566242, zapsaná v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 114461, (dále jen “provozovatel”).

Služby poskytované platformou www.mujalfred.cz (dále jen „platforma “) jsou veřejně přístupné. Provoz platformy, používání služeb, práva a povinnosti provozovatele a uživatelů se řídí těmito Pravidly. Používání platformy je podmíněno souhlasem s těmito Pravidly. Souhlas s těmito pravidly vyjádří uživatel tím, že používá tuto platformu. V případě porušení těchto Pravidel může provozovatel uplatnit opatření v nich obsažená.

II. článek - autorská práva

Provozovatel si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu na stránkách této platformy, včetně textu a zobrazení na těchto stránkách, designu stránek, technických náčrtů, software, grafiky a dalších souborů, jejich výběru a uspořádání. Obsah stránek této platformy nesmí být bez předchozího písemného souhlasu provozovatele jakkoli pozměňován, kopírován, stahován nebo jinak šířen (dále jen „šířit“), samostatně nebo jako součást jiných materiálů. To se nevztahuje na šíření obsahu těchto stránek k soukromým (nekomerčním) účelům za předpokladu, že takové šíření není způsobilé ohrozit autorská práva provozovatele. Takto udělený souhlas se šířením obsahu těchto stránek může být provozovatelem kdykoliv odvolán.

III. článek – chování uživatele

Uživatel se zavazuje, že při používání této platformy se bude řídit platnými právními předpisy na území České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy, a těmito Pravidly, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude: zasahovat do bezpečnosti této platformy nebo jej jinak zneužívat; zasahovat do používání této platformy ze strany jiných uživatelů; využívat platformu pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv; zasílat na tuto platformu zprávy obsahující viry nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy; vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů; pokoušet se získat přístup ke stránkám této platformy, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti; šířit na stránkách této platformy jakékoli zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky, zejména zprávy či materiály, které zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích osob, které jsou proti lidské důstojnosti, které jsou svým obsahem jakkoli diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy, pohlaví a které propagují protiprávní činnost či násilí.

IV. článek – omezení dostupnosti služeb

Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že může dojít ke: špatné dostupnosti služby, či její úplné nefunkčnosti, doručení zprávy, která obsahuje viry či jiné programy, které mohou poškodit počítač či programové vybavení používané uživatelem, nedoručení zprávy, či doručení poškozené nebo neúplné zprávy, či pozdnímu doručení zprávy, neodeslání zprávy, či odeslání poškozené nebo neúplné zprávy či pozdnímu odeslání zprávy, smazání jakýchkoliv dat, změně či zrušení poskytování služeb. Za uvedená omezení dostupnosti služeb provozovatel neodpovídá a uživatel nebude za zde uvedená omezení poskytovaných služeb požadovat náhradu škody.

V. článek – Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Registrací na platformě vyjadřuje uživatel souhlas s pravidly podmínkami používání a zavazuje se je plně dodržovat. Registrací a používáním platformy souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci platformy (dále jen údaje) do databáze Provozovatele, jakožto správce (dále v tomto odstavci jen Společnost), a s jejich následným zpracováním případně prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10-ti let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha.

VI. článek – odkazy na internetové stránky třetích stran

Stránky na této platformě mohou obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran. Provozovatel neodpovídá za obsah internetových stránek třetích stran. V případě, že internetové stránky třetích stran obsahují odkaz na stránky této platformy, v případě, že tyto odkazy a jejich obsah nebyl předem písemně schválen provozovatelem, nenese provozovatel žádnou odpovědnost za tyto odkazy.

VII. článek – omezení poskytovaných služeb

Provozovatel má právo kdykoliv rozsah nebo obsah platformy nebo nabídky platformy změnit, či svěřit provozování platformy třetím stranám (případně s tím, že tyto třetí strany budou mít přístup k důvěrným informacím o uživateli) nebo přestat platformu provozovat, za podmínky, že o takových změnách informuje uživatele v dostatečném předstihu, a to nejméně tři pracovní dny předem uvedením informace o změnách na stránkách této platformy nebo doručením zprávy na e-mailovou adresu uživatele.

VIII. článek – sankce

Provozovatel může uplatnit sankce v případě, že uživatel využívá platformu v rozporu s právním řádem České Republiky nebo dobrými mravy či porušuje tato Pravidla, zejména článek III těchto pravidel. Provozovatel může použít kteroukoliv z těchto sankcí: upozornění uživatele, okamžité omezení používání platformy nebo zamezení používání platformy vůči uživateli.

IX. článek – závěrečná ustanovení

Provozovatel je oprávněn tato Pravidla kdykoli měnit. Provozovatel oznámí změny na internetových stránkách této platformy. Souhlas se změnou a aktuálním zněním těchto Pravidel vyjádří uživatel tím, že bude tuto platformu nadále používat a využívat služeb provozovatele.Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uživatel platformy mujalfred.cz bere na vědomí, že v rámci registrace do platformy udělil vlastníkovi a provozovateli platformy v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů na dobu 2 let svůj výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení a e-mailová adresa, jenž poskytl vlastníkovi a provozovateli platformy v rámci užívání této platformy, a to za účelem sdělování (informování) uživatele o realizaci dalších marketingových akcí vlastníka a/nebo provozovatele platformy a k nabízení výrobků a služeb, jakož i k předání těchto údajů dalším osobám a dále za účelem průzkumu trhu, jeho analýz apod.

Správcem a zpracovatelem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je vlastník a provozovatel platformy. Údaje poskytnuté uživatele mohou, kromě vlastníka a provozovatele platformy, zpracovávat další osoby pověřené vlastníkem nebo provozovatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zpracování údajů k marketingovým účelům. Uživatele platformy bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese vlastníka a provozovatele platformy odvolat, že má právo přístupu k svým osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci jakož i právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zjistí-li, že při zpracování údajů došlo k porušení povinností organizátora a/nebo pořadatele soutěže ve smyslu tohoto zákona. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a organizátorovi. Uživatel platformy jejím užíváním rovněž uděluje souhlas správci a zpracovateli a případně dalším osobám, jimž správce nebo zpracovatel osobní údaje zpřístupní, k zasílání obchodních sdělení elektronickou poštou podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, a to poskytnutím svého elektronického kontaktu do soutěže.

Přihlášení
Přihlásit:
Nová registrace Zapomněli jste heslo?  Klikněte zde Zavřít